Soud zrušil rozhodnutí OAMP MV pro vady řízení

ČESKÁ   REPUBLIKA


R O Z S U D E K
J M É N E M   R E P U B L I K Y

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Bystřickou v právní věci
žalobce Adam Akaev, nar. 9.12.1986, e.č. L008829, státní příslušnost Ruská federace, t.č.
bytem Pod Zvonařskou 2238/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zast. Hanou Demeterovou,
pracovnicí o.s. Pomoc jednomu člověku se sídlem Horská 2107/2c, 128 00 Praha 2,

proti
žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, o
žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4.4.2011, č. j. OAM-23/LE-PA03-PA03-2011,
takto:

I. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky ze dne
4.4.2011, č.j. OAM-23/LE-PA03-PA03-2011 se zrušuje pro vady řízení a věc
se mu vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto rozsudku, který nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5
s.ř.s.) je přípustná kasační stížnost za podmínek stanovených v § 102 a
následujících s.ř.s., která musí být podána do dvou týdnů po doručení rozsudku
k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve
dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické
vzdělání,musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst.
2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.)

V Brně dne 20. prosince 2011

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.
samosoudkyně

Veřejnému ochránci práv
JUDr. Pavlu Varvařovskému
Údolní 39
602 00 Brno
Věc: trestní oznámení na ministra vnitra Jana Kubiceho ve věci žadatele o azyl Adama
Akaeva

Vážený pane,
dopisem náměstka policejního prezidenta Husáka ze dne 3.1.2012 (viz. příloha) mi bylo
oznámeno, že Ředitelství služby cizinecké policie postoupilo podnět ve věci žadatele o azyl p.
Adama Akaeva veřejnému ochránci práv.
V příloze si dovoluji zaslat Vám doplňující informace k případu.
Jakožto zástupkyně p. Akaeva ve věci azylu jsem podala trestní oznámení k prošetření
skutečností, týkajících se nepravdivé odpovědi ministra Kubiceho na interpelaci poslance
PČR Stanislava Humla. Ten se k ministrovi obrátil se žádostí o vysvětlení faktu, že
čečenského žadatele o azyl p. Akaeva několik týdnů před rozhodnutím o jeho žádosti o azyl
navštívil v zařízení pro zajištění cizinců v Poštorné konzul ruského velvyslanectví, který měl
o něm důvěrné informace a bez toho, aby p. Akaev jakýmkoli způsobem sám kontaktoval
velvyslanectví RF, mu konzul přinesl náhradní dokumenty s tím, že se má vrátit do Ruské
federace.
Jelikož se jedná o závažné porušení zákona o azylu, které vede k ohrožení bezpečnosti
žadatele o azyl z politických důvodů a jeho příbuzných, žijících v Rusku, okamžitě jsem
kontaktovala cizineckou policii i OAMP MV ČR. Zaslala jsem jim policejní protokol, který
prokazuje, že cizinecká policie sama kontaktovala ruské velvyslanectví (viz. příloha). OAMP
mi rozhořčeně sdělilo, že pokud to je pravda, viník bude náležitě potrestán.
Jelikož se ale nadále nic neřešilo, obrátila jsem se k policejnímu prezidiu, ministru vnitra atd.
(viz. přílohy). Až poslanec Huml předal interpelaci ministru Kubicemu, kterému však okolí
podalo nepravdivé informace, které následně sdělil jako prověřené poslanci Humlovi v
odpovědi na interpelaci. Ministr Kubice v dopise mimo jiné tvrdí, že ruské velvyslanectví
bylo kontaktováno až po vydání rozhodnutí o odmítnutí azylu, které nabylo právní moci. Že
to pravda není a bylo kontaktováno MNOHEM dříve lze zjistit elementárním porovnáním
dvou dokumentů: kdy cizinecká policie napsala ruskému velvyslanectví a kdy poté bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí azylu ze strany OAMP. Rovněž rozhodnutí o odmítnutí azylu
nenabylo právní moci, jak tvrdí ministr Kubice, ale bylo proti němu podáno odvolání ke
Krajskému soudu v Brně, který 20.12.2011 rozhodnutí zrušil pro vady řízení!!!
OAMP mne odkázalo na policejní inspekci, ta odeslala mou stížnost OAMP. Policejní
prezídium mi po opakovaných urgencích odpovědělo v tom smyslu, že se vlastně nic nestalo,
že Ředitelství cizinecké policie případ řeší, a také se obrátili k Vám.Prý jsem stížnost
neposlala doporučeně, přestože jsem všem rozesílala podací lístek.
Záměrně se nikdo nevyjadřuje k podanému trestnímu oznámení na ministra, policista z
místního oddělení, kde jsem oznámení podala, mi před pár týdny v přítomnosti dvou svědků
sdělil, že on přece nemůže zahájit trestní věc proti ministrovi, svému nadřízenému.
Takže situace je zjevně taková, že českému ministrovi vnitra jeho podřízení dají
podepsat to, co se jim hodí, a on to podepíše bez ohledu na důsledky pro ty, kterých se to
týká!
Jak vyplývá i z rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci p. Akaeva, došlo k
nejhrubějším možným narušením práv žadatele o azyl ze strany českých bezpečnostních
složek.
Bohužel se nejedná o věc ojedinělou, ale systematickou, kdy se žadatelé o azyl ocitají bez
nadsázky v ohrožení života. Rodiče a bratra p. Akaeva žijící v Rusku již navštívili
„neznámí“ lidé, kteří jim vyhrožovali, že pokud se Adam nevrátí dobrovolně domů,
pomstí se jim. Věc je o to vážnější, že jsme museli přikročit k medializaci věci, protože
jsme se obávali, že p. Akaev bude nezákonně deportován do Ruska.
Obracím se na Vás s prosbou o účinný zásah ve věci, aby nemohlo nadále k podobným
nezákonným jevům docházet.
S pozdravem,
Hana Demeterová
předsedkyně o.s.Pomoz jednomu člověku
zplnomocněná p. Adamem Akaevem
Přílohy: 57 stran (ručně očíslovaných)
Praha 25.1.2012